ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ฟังการบรรยายจากอาจารย์ศิริ ดวงพร ที่กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน สู่การพัฒนาผลงานวิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยกล่าวถึงความหมายของวิทยาศาสตร์ และกล่าวถึงบริบทของวิทยาศาสตร์ในหลายๆ  อย่าง และมาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสาระสรุปได้ดังนี้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่แสดงออกทางสติปัญญาที่ฝึกฝนความนึกคิด .. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

 • กลุ่มทักษะพื้นฐาน ซึ่งมีทักษะ 8 ด้าน ดังนี้
 1. ทักษะการสังเกต (Observing)
 2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
 3. ทักษะการจัดจำแนกประเภท (Classifying)
 4. ทักษะการวัด (Measuring)
 5. ทักษะการใช้ตัวเลข (Using Numbers)
 6. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using Space/Time Relationships)
 7. ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล (Communicating)
 8. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
 • กลุ่มของทักษะขั้นบูรณาการซึ่งมีทักษะ 5 ด้าน
 1. ทักษะการชี้บ่งและการควบคุมตัวแปร
 2. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypotheses)
 3. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร (Defining Variables Operationaally)
 4. ทักษะการทดลอง (Experimenting)
 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป (Interpreting Data and Making Conclusing)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s